HPC Mobil
Hospizkultur und Palliative Care in der mobilen Pflege und Betreuung zu Hause
A A A

Mobiles Palliativteam (MPT) und HPC Mobil in einer Gegenüberstellung: